Raad van toezicht (model)

Het Jeugdteam volgt de zorgbrede governance code en werkt met het zogenoemde raad van toezichtmodel. In dit model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt dan bij de directeur. We spreken in dit geval van een directeur- bestuurder. De leden van de raad moeten het beleid goedkeuren en houden toezicht op de uitvoering daarvan.

De raad van toezicht bestaat uit drie leden:

Corrie Noom
Voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie

Didier Dohmen
Lid, voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: bestuurder ad interim uit hoofde van InControl Management Services B.V.   
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Spaarnesant, lid Raad van Commissarissen Wij Zijn Jong

Bastiaan Wallage
Lid, lid remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: advocaat bij Van Benthem en Keulen, universitair docent en onderzoeker UvA
Nevenfuncties: lid geschillencommissie sociaal domein (VNG), voorzitter RvC Epos B.V., docent bij verschillende opleidingsinstituten

Pieter van den Born     
Directeur bestuurder

Voor de bezoldiging van de leden raad van toezicht en de directeur bestuurder wordt de Wet Normering Topinkomens gevolgd.