Veelgestelde vragen

Vind hier veelgestelde vragen over de jeugdhulp in Zaanstad.
Zit je vraag er niet bij? Neem contact op met het Jeugdteam in je wijk.

Jeugdteam

 • Hoe werkt het Jeugdteam?

  Het Jeugdteam kijkt samen met jou naar de problemen die je ervaart rond opvoeden en opgroeien. Hierbij kijken jullie eerst samen naar de mogelijkheden die er liggen in je eigen netwerk. De deskundige maakt samen met jou een perspectiefplan om de problemen op te kunnen lossen. Waar nodig biedt de deskundige zelf ondersteuning, of gaat samen met jou kijken welke specialistische hulp nodig is. Op www.ik zoekjeugdhulp.nl vind je een overzicht van specialistische jeugdhulpaanbieders.

 • Wie werken er in het Jeugdteam?

  In het Jeugdteam zitten deskundigen die generalistisch werken, maar wel bepaalde expertise hebben. Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van verstandelijk beperking, geestelijke gezondheidzorg (GGZ) problematiek en jeugd- en opvoed problematiek. Een deskundige in het Jeugdteam fungeert als contactpersoon voor jou bij het bereiken van je doelen.

 • Wat voor ondersteuning/hulp biedt het Jeugdteam?

  Het Jeugdteam verricht de volgende taken:

  • Informatie en voorlichting;
  • Signalering;
  • Analyse/ triage/ diagnostiek, verwijzing naar specialistische hulpverlening en beoordelen aanvraag persoonsgebonden budget;
  • Sociale en praktische steun, begeleiding;
  • Het verlenen van ambulante jeugdhulpverlening in de brede zin;
  • Het maken van een adequate veiligheidsinschatting /risicotaxatie tijdens de intake.
  • Coördinatie en monitoring van hulp (één gezin, één regisseur, één plan), regie en afstemming met Sociale Wijkteams, andere Jeugdteams en hoofdaanbieder van specialistische jeugdhulpverlening.
 • Bij welk Jeugdteam kan ik terecht?

  Via de huisarts, het Sociaal Wijkteam of Centrum Jong hoor je bij wie je terechtkunt.

Jeugdzorg

 • Hoe werkt de Jeugdzorg?

  Voor al uw vragen over kinderen, rond gezondheid, opvoeden, opgroeien en specialistische jeugdhulp, kunt u terecht bij het Centrum Jong. Daarnaast kunt u bij Sociale Wijkteams vragen stellen over jeugd en gezin. Centrum Jong en Sociale Wijkteams werken samen met het Jeugdteam en zorgen dat er voor ieder kind en gezin de juiste hulp komt. Op school zijn ook zorgcoördinatoren en interne begeleiders aanwezig, die weten hoe het inzetten van jeugdhulp werkt. Kan je vraag niet beantwoord worden binnen het Jeugdteam of bij de huisarts dan kunnen zij je doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Dat kan bij instellingen die door de gemeente zijn gecontracteerd, als middels een persoonsgebonden budget. Je hebt daarin een keuze. U kunt zich dus niet rechtsreeks aanmelden bij het Jeugdteam. U kunt wel altijd terecht bij het Sociaal Wijkteam en Centrum Jong en via de huisarts een verwijzing krijgen.

 • Waar kan ik terecht voor informatie of mijn vragen over opgroeien en opvoeden?

  Elk gezin of jeugdige (tot 18 jaar) in Zaanstad kan voor informatie en vragen over opgroeien en opvoeden terecht bij Centrum Jong of bij een Jeugdteam in de buurt.

  Centrum Jong
  Centrum Jong huisvesten de consultatiebureaus en bieden jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning. Daarnaast kunnen zij eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien beantwoorden.

  Jeugdteam
  Het Jeugdteam behandelt vragen die ingewikkelder zijn. Je kunt onder andere terecht voor hulp voor een jeugdige met een gedrags- of emotioneel probleem. Of voor hulp bij een verstandelijke beperking. Of voor ondersteuning bij de opvoeding. Denk hierbij ook aan een samenloop van meerdere problemen tegelijk, zoals agressief gedrag in combinatie met schoolverzuim. In Zaanstad zijn zes Jeugdteams actief.

  De deskundigen in de Zaanse Jeugdteams regelen de ondersteuning en jeugdhulp zoveel mogelijk binnen het Jeugdteam. Als het nodig kunnen zij ook specialistische jeugdhulpverlening inzetten. Je  kan ook altijd terecht bij je huisarts.

 • Heb ik straks een keuze uit het hulpaanbod? Of bepaalt de gemeente dat?

  De gemeente Zaanstad heeft een aantal organisaties gecontracteerd die specialistische jeugdhulp bieden ( “zorg in natura”). Je kijkt samen met de deskundige van het Jeugdteam naar welke ondersteuning of hulp het beste past in jouw situatie. En stelt samen met jou een perspectiefplan op waarin je jouw doelen beschrijft die je wilt bereiken. De gemeente oordeelt niet inhoudelijk over welk aanbod het beste past bij de hulpvraag, die inschatting ligt bij de deskundigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf hulp in te kopen, middels een pgb.

 • Als ik met meerdere problemen te kampen heb, krijg ik dan te maken met meerdere hulpverleners?

  Dat kan, afhankelijk van je specifieke situatie. Wel is het zo dat er binnen het Jeugdteam altijd één contactpersoon is, bij wie je terecht kunt met alle vragen en die de eventueel andere hulpverlening met je coördineert.

 • Kan ik ook zelf een perspectiefplan maken?

  Ja, dat kan. Je kunt desgewenst onafhankelijke ondersteuning krijgen bij het opstellen van zo’n plan. Dat kan via bijvoorbeeld de Eigen kracht Centrale of Eigen Plan. Ook een deskundige van het Jeugdteam kan deze onafhankelijke ondersteuning voor je inzetten. Of een Jongere Ervaringsdeskundige. Lees meer over de verschillende voremn van onafhankelijke ondersteuning op www.meedenker.zaanstad.nl

 • Mijn kind heeft een beperking. Wat is er anders?

  Vaak is er bij een kind met een beperking sprake van een combinatie van meerdere ondersteuningsvormen, zoals dagbesteding, kortdurend verblijf en behandeling. Of aangepast vervoer. Het Jeugdteam van de gemeente zal je ondersteunen en adviseren. Is er hulp nodig, dan wordt samen met jou een perspectiefplan gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de afspraken over ondersteuning op school (vanuit de wet Passend Onderwijs).

 • Mijn kind verblijft in een gesloten instelling voor Jeugdhulpplus. Hoe werkt dat?

  De deskundige van het Jeugdteam kijkt samen met jou op welke manier jouw gezin het beste geholpen kan worden, als het verblijf beëindigd wordt maar ook als het nog langer duurt. Daarvoor wordt eventueel een perspectiefplan gemaakt.

 • Ik heb behoefte aan onafhankelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aangeven wat mijn hulpvraag is.

  De website www.meedenker.zaanstad.nl biedt overzicht in de verschillende soorten onafhankelijke ondersteuning en kunnen je hierover informeren en adviseren. Zo zijn er ervaringsdeskundigen zowel voor jongeren als voor ouders. Of een medewerker van MEE Amstel en Zaan voor jeugdigen met een beperking.

 • Centrum Jong

  Dé plek in de Zaanstreek voor inwoners en professionals met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Het Centrum Jong is in de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Ze organiseren regelmatig cursussen, trainingen en thema-avonden. Kijk voor het totale aanbod op . Daarnaast zijn er deskundigheden als logopedie en opvoedondersteuning. Ook biedt het Centrum Jong ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen en werken zij nauw samen met de Jeugdteams, Sociale Wijkteams en het onderwijs.

 • Kan ik bij vragen over opvoeden en opgroeien nog terecht bij mijn huisarts?

  Ja, dat kan. Belangrijk is dat je met je vragen over opvoeden en opgroeien op een vertrouwde plek terecht komt om je verhaal te doen. De huisarts is bekend met het het Centrum Jong en het Jeugdteam in de wijk en kijkt samen met jou of het Jeugdteam de aangewezen plek is om verdere ondersteuning of hulp te ontvangen. Je huisarts kan je helpen met het doorverwijzen naar een Jeugdteam of naar specialistische hulp.

 • Waar kan ik heen bij een crisis (huiselijk geweld of bijvoorbeeld (kinder-)mishandeling)?

  Als er sprake is van een crisissituatie. Bijvoorbeeld huiselijk geweld of dat er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling, dan kun je terecht bij Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

  Bij levensbedreigende of gevaarlijke situaties kun je altijd de politie (112) of de huisartsenpost bellen.

 • Wanneer schakel je het Wijkteam in?

  Voor al je vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk, werk en inkomen, jeugd(hulp) en gezin. Het Sociaal Wijkteam is er voor alle inwoners van de gemeente Zaanstad. Het Sociaal Wijkteam kan u doorverwijzen naar een Jeugdteam.

Specialistische jeugdhulp

Klacht/second opinion/privacy

 • Ik heb een klacht over een deskundige van het Jeugdteam. Hoe en waar kan ik deze indienen?

  Als je een klacht hebt, kijkt de leidinggevende van het Jeugdteam eerst middels een gesprek met jou of het opgelost kan worden. Mocht blijken dat jouw onvrede onvoldoende is weggenomen, dan ontvang je een schriftelijke reactie van de leidinggevende op je klacht. Blijf je het oneens met het antwoord van het Jeugdteam? Dien dan een klacht in bij de gemeente Zaanstad voor een second opinion. Ben je nog steeds niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Neem dan contact op met de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe dat moet staat aangegeven in de schriftelijke reactie die je ontvangt. Je kunt via een klachtenformulier de klacht doorgeven.

  Het Jeugdteam werkt volgens de AVG. We delen alleen gegevens met jouw toestemming.

 • Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met een besluit van het Jeugdteam?

  In eerste instantie kun je een second opinion aanvragen, bij een ander Jeugdteam, of een andere deskundige uit het Jeugdteam waar je in eerste instantie mee in gesprek was. Mocht je ook na een second opinion het idee hebben dat je het niet eens bent met de uitkomst en het advies van de deskundige, dan kun je er voor kiezen om alsnog een aanvraag te doen voor specialistische hulp. Je krijgt dan een afwijzing thuis gestuurd, waarmee je in bezwaar kunt gaan bij de gemeente.

 • Kan ik een second opinion aanvragen?

  Ja, dat kan. Als je het niet eens ben met de inhoud van het verslag of het gesprek dan kun je een second opinion aanvragen. Als voorwaarde geldt wel dat een second opinion wordt uitgevoerd door iemand met dezelfde deskundigheid als de deskundige die het eerste ondersteuningsplan met jou heeft opgesteld, of die het gesprek met jou heeft gevoerd.

 • Ik heb behoefte aan een vertrouwenspersoon, hoe kan ik deze vinden?

  Als jij je verhaal kwijt wilt over een bepaalde (negatieve) ervaring in de jeugdhulpverlening, dan kun je een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

 • Is mijn privacy voldoende geborgd?

  De gemeente Zaanstad hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat over privacy:

  • Jouw hulpvraag is leidend.
  • Alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld.
  • Zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen.
  • Transparantie staat centraal. Alles gebeurt in samenspraak met jou.

  Het Jeugdteam werkt volgens de AVG. We delen alleen gegevens met jouw toestemming.

  De deskundigen in het Jeugdteam zijn geboden aan een convenant rond uitwisseling van persoonsgegevens. Dit voldoet aan de wettelijke eisen. In de folder vind je meer informatie:

  folder voor ouders en jeugdigen onder 16 jaar

  folder 16 jaar en ouder

Veiligheid of mishandeling

Kosten