Beweging naar voren

Het Jeugdteam wil eerder betrokken zijn bij de hulpvraag van kinderen en gezinnen. Zo werken we aan kortere wachtlijsten, kunnen we beter hulp op maat bieden en sturen we op betere samenwerking met partners in het veld. Het eerste resultaat is de start van zeven ervaren, enthousiaste praktijkondersteuners in een aantal Zaanse huisartspraktijken.

Onderwijs

Het onderwijs vraagt om sneller toegang te krijgen tot jeugdhulp: meerdere gesprekken met schoolbesturen, schoolleiders en andere belanghebbenden hadden resultaat. In 2023 is het voornemen én motto ‘van vindplaatsen naar werkplaatsen’. Dit betekent dat we (onze) jeugdhulp op maat dichter bij de scholen te brengen. Afgestemd op de zorgstructuur in school, zoals het schoolmaatschappelijk werk.

Sociaal Wijkteam & Centrum Jong

Er is met het Sociaal Wijkteam (lokale wijkteams Zaanstad) gesproken over een nauwere samenwerking wat betreft complexe gezinnen. Radar Advies is gevraagd om een advies uit te brengen hoe we aan deze samenwerking het beste vorm geven. Belangrijk uitgangspunt is hoe we de beschikbare, extra middelen het beste kunnen inzetten.

In 2022 zijn verkennende gesprekken gevoerd voor het verbeteren van de samenwerking met Centrum Jong.

Andere jeugdhulpaanbieders

Met vijf grote jeugdhulpaanbieders vinden halfjaarlijkse gesprekken plaats. In 2022 stonden de gesprekken vooral in het teken van de veranderingen als gevolg van de aanbesteding én het invullen van de regierol van het Jeugdteam. Wat deze (regie) rol inhoudt, lees je hier.

25,5%

Aanmelding via onderwijs

16,8%

Aanmelding via huisarts

16,5%

Aanmelding via Veilig Thuis

50,5%

Aanmelding via overige partners

Aanpak wachtlijsten

In de ‘beweging naar voren’ is het terugdringen van de wachtlijsten een belangrijk aandachtspunt. We screenen alle aanmeldingen op urgentie. Dringende gevallen worden direct geholpen. Ook wordt – waar nodig – actief contact gehouden met wachtende kinderen en gezinnen.
De wachttijd is doorgaans niet langer dan 10 weken, mede door de inzet van wachtlijstmiddelen.
In het verslagjaar zijn er geen calamiteiten geweest bij gezinnen op de wachtlijst.

In 2023 worden er acties ondernomen om tijdens de wachttijd vormen van hulp aan te bieden. Zo ervaren kinderen en gezinnen het gevoel dat zij al geholpen worden, ondanks de wachtlijst. Denk hierbij aan cursussen, groepsaanbod, inzet van andere (vrij toegankelijke) hulp zoals Buurtgezinnen of Eigen Kracht. De jeugdprofessionals die contact houden met gezinnen op de wachtlijst, vormen in 2023 een kennisteam.