De kennis in huis

De kracht van de lokale teams zijn de inzet van jeugdprofessionals met ieder een eigen specialisme. Zij werken op generalistische wijze, om kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. In een derde van de casussen bieden we zelf hulp. Waar het niet lukt of kan, hebben we de regie tussen kind en gezin, specialistische hulp en andere betrokkenen.
Kennis en ervaring wordt ook ingezet als ondersteuning van de medewerkers, zoals vragen rondom het indiceren.

Zelf hulp verlenen

Het Jeugdteam voert zelf hulp uit. Uit een steekproef in 2021 bleek dat dit in 35% van de casussen het geval was. In 2022 is – tijdens het doelgroepenonderzoek – een steekproef gedaan. Daaruit blijkt dat we 37% zelf doen en in de samenloop met een afgegeven indicatie is dat bijna 60%.
De verwachting is dat hulpverlening door onze jeugdprofessionals gelijk is gebleven.

De ambitie is om er eerder betrokken te zijn bij de hulpvraag van kinderen en gezinnen. En waar het kan direct kortdurende hulp te verlenen. Met de inzet van de praktijkondersteuners jeugd en gezin is daar een start mee gemaakt. We willen in 2023 eenzelfde vorm van jeugdhulp aanbieden op de Zaanse scholen. De verwachting is dat hiermee het percentage ‘zelf hulp verlenen’ stijgt.

Regie

De teams voeren de regie nadat er een indicatie is afgegeven. Doel is het ondersteunen van kinderen en gezinnen als er sprake is van meerder hulpverleners. Ze bekijken verder of de gespecialiseerde hulp voldoet aan de hulpvraag van het gezin.
Voor 2023 is afgesproken dat wij altijd de regie voeren als dat in het belang is van het kind en/of gezin. Als we zien dat er geen (onmiddellijke) noodzaak voor regie is, dan wordt er – op basis van een te ontwikkelen risicoprofiel – (administratieve) regie op de ingezette zorg gevoerd.

Op het gebied van de persoonsgebonden budget (PGB) zijn de doelen behaald: een aanzienlijk aantal PGB’s is gewijzigd naar de wet langdurige zorg (WLZ). De specifieke “PGB deskundigheid” is geborgd bij het stedelijk PGB-team.

Indicatiekennisteam

Zomer 2022 startte het indicatiekennisteam. Dit team bundelt alle informatie inzake verwijzen/indiceren en werkwijzen van gespecialiseerde instellingen, stemt af met de gemeente en deelt dit met de teams. Uit (bijna) ieder team nam een jeugdprofessional plaats.
Ieder gespecialiseerde instelling heeft daarmee een eigen, contactpersoon uit het Jeugdteam. En met een eigen aandachtsgebied zoals het nieuwe Jeugd4GEM (MO Platform), of de 18- / 18+ cliënten.
Vragen die voortkomen uit de teams, bijvoorbeeld over het op- en afschalen van SPIC’s, werden besproken en waar nodig, voorgelegd in het Zaanstad breed indicatieoverleg.
Inmiddels draait het indicatiekennisteam op volle toeren: zij ondersteunen en informeren collega’s regelmatig

De (her)indicatieverzoeken voor onze kinderen en gezinnen zijn in 2022 binnen 8 weken afgehandeld. In dit verslagjaar liepen we aan tegen de nieuwe regels uit de ‘aanbesteding gespecialiseerde jeugdzorg 2021’ en het woonplaatsbeginsel. Door de inzet van het indicatiekennisteam en gerichte acties, is het gelukt om het beheersbaar te houden.

Om hier nog beter op in te spelen, wordt er in voorjaar 2023 gestart met een backoffice indicaties (BOTI).

832

Indicaties segment B

2046

Indicaties segment C

456

Indicaties segment V

Woonplaatsbeginsel

Het nieuwe woonplaatsbeginsel (WPB) is sinds begin 2022 van kracht: gemeenten droegen zaken over naar de gemeente waar de klant voorafgaand woonde. Het Jeugdteam werd in eerste instantie opgeschrikt door dit bericht. Het zou om een flink aantal zaken gaan. Dat viel mee: er kwamen een tiental zaken bij voor onze organisatie en er vertrok een ongeveer gelijk aantal zaken naar een andere gemeente. Uiteindelijk werden dat een paar extra zaken voor het Jeugdteam. Het ging in de meeste gevallen om klanten van gespecialiseerde instellingen.

De projectleider en het advies- en consulteam van het Jeugdteam werkten samen met de experts jeugd, gemeenten en netwerkpartners aan dit project. In één jaar tijd werd het WPB afgerond. Voor zaken die nu buiten Zaanstad spelen verwacht de gemeente regie van het Jeugdteam: wel in overleg met de hulpverlening in de desbetreffende regio. Om zo voor een warme overdracht te zorgen.

Er was vanuit een gespecialiseerde instelling een flinke achterstand op o.a. niet gemelde pleeggezin plaatsingen. Door snelle actie van het Jeugdteam werd door inhuur dit in 6 weken opgelost.